รู้หรือไม่? การอุทิศร่างกายฯ ทำเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้แล้ว

At present, there are many patients in the final stage. Who suffer from important organs such as heart, liver, kidney, lungs, etc., cannot function normally The best medical treatment for these patients is the new organ transplantation. With the organs of the faithful Which expressed the intention of organ donation Or from a relative who wishes to donate that person’s organ To help others transplant Therefore will help patients in the last stage to live to benefit the family and society in the future New organs that can be transplanted include the heart, liver, kidneys, lungs, pancreas, bones, etc. which are derived from the replacement of the original organ that is worn out. Until unable to continue to function And that surgery will save the lives of patients in the last stage So that the new organ works for the original organ

รายละเอียดข้อตกลง ตามหลักกฏหมายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

 1. เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์ไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องแจ้งศูนย์รับร่างฯ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย
 2. ติดต่อศูนย์รับร่างฯ โทร. 02 256 4281, 02 256 4737 (เวลาราชการ) หรือ โทร. 083 829 9917 (ตลอด 24 ขั่วโมง)
 3. โรงพยาบาลจะรับร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ได้ ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบันทึกประจำวันแจ้งการเสียชีวิตจากสถานีตำรวจ หรือใบมรณบัตรซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขตแล้วเท่านั้น
 4. เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับร่างฯ มีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบร่าง 1 ฉบับ
  • สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย (ลงนามสำเนาถูกต้อง) 3 ฉบับ
 5. โรงพยาบาลสามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายฯ ที่เสียชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร เท่านั้น หรือหากอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์เครือข่ายรับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านสามารถนำส่งได้ที่
  • โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
  • โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 6. ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้ญาตินำส่งโดยบรรจุใส่หีบเย็นหรือใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางบนหน้าท้อง คลุมด้วยผ้าห่ม แล้วส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใน 20 ชั่วโมง

กรอกแบบฟอร์มได้ทันที : chulalongkornhospital.go.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : organdonate.in.th